Digitalisering en de verspreiding en het gebruik van informatie- en communicatie technologie vormen samen een van de drijvende krachten achter sociale verandering. In dit rapport belichten we hoe het mediagebruik van de Nederlandse bevolking eruitziet nu de toegang tot internet gemeengoed is geworden. In detail wordt beschreven welk deel van de bevolking zich dagelijks met verschillende media-activiteiten bezighoudt, hoeveel tijd men hieraan besteedt en via welke mediaplatforms men dit doet. Veranderingen in het mediagebruik zijn van groot belang voor vele domeinen van de Nederlandse samenleving. Onder meer in het onderwijs, de zorg en op de werkvloer wordt dit mediagebruik steeds belangrijker.

Het rapport vormt een onderdeel van een reeks onderzoeken naar de cultuurparticipatie en het mediagebruik van Nederlanders, getiteld Het culturele draagvlak. Deze langlopende reeks komt tot stand met steun van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (ocw) en heeft tot doel om de publieksparticipatie op de terreinen cultureel erfgoed, kunsten, amateurkunst en media te beschrijven. Een van de leidende vragen is in welke mate de omvang en samenstelling van het publiek in de loop van de tijd veranderd zijn. Met deze studies beogen we beleidsmakers te informeren over de actuele stand van zaken en zodoende bij te dragen aan de onderbouwing van beleid.

Vanwege de complexiteit van de ontwikkelingen in het mediagebruik was het nodig om een nieuwe dataverzameling te organiseren. Het Sociaal en Cultureel Planbureau (scp) heeft dat gedaan in goede samenwerking met andere onderzoeksorganisaties op het terrein van media (het Nationaal LuisterOnderzoek (nlo), het Nationaal Onderzoek Multimedia (nom) en de Stichting KijkOnderzoek (sko)). De Nederlandse Publiek Omroep (npo) heeft daarbij een coördinerende rol gespeeld. In opdracht van dit consortium is in het najaar van 2013 nieuw en innovatief veldwerk uitgevoerd door onderzoeksbureau GfK. Het is de bedoeling om dit Media:Tijd-onderzoek tweejaarlijks te herhalen.

In april 2014 is een brochure verschenen onder de titel Media:Tijd 2014 waarin nlo, nom, scp en sko gezamenlijk de eerste resultaten van dit onderzoek hebben gepresenteerd (Sonck et al. 2014). In voorliggend rapport gaat het scp dieper in op de uitkomsten van het onderzoek en bouwt daarmee voort op een eerdere studie naar mediagebruik, getiteld Alle kanalen staan open (Huysmans en De Haan 2010).